Regulamin sklepu internetowego: www.sofia.sklep.pl

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4. Warunki korzystania ze sklepu internetowego
5. Warunki zawierania umów sprzedaży
6. Sposoby płatności
7. Koszt, termin i sposoby dostawy
8. Tryb postępowania reklamacyjnego
9. Prawo odstąpienia od umowy
10. Pliki „Cookies”11. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.sofia.sklep.pl prowadzony jest przez Zofię Gliszczyńską wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SOFIA Zofia Gliszczyńska z siedzibą w Sierakowice, ul. Wojska Polskiego 30, 83-340 Sierakowice, NIP: 5891981047, REGON: 302630405.
 2. Sklep Internetowy www.sofia.sklep.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.sofia.sklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.sofia.sklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.sofia.sklep.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.sofia.sklep.pl/ użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.sofia.sklep.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.sofia.sklep.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 8. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.sofia.sklep.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Zofia Gliszczyńska wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SOFIA Zofia Gliszczyńska z siedzibą w Sierakowice, ul. Wojska Polskiego 30, 83-340 Sierakowice, NIP: 5891981047, REGON: 302630405.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 16. STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe statusy: „anulowane”, „brak towaru”, „błąd w płatności”, „oczekiwanie na płatność”, „w trakcie realizacji”, „płatność otrzymana”, „wysłano”, „zwrot”, „kontakt z klientem”, „oczekiwanie na dostawę”.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
  • prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
  • bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

4. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • Komputer z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  • Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa.
 2. Konsument zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Konsument zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Konsument obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 7. Zamówienia można składać:
  • poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.sofia.sklep.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@sofia.sklep.pl
  • telefonicznie pod numerem 697 004 902 (koszt połączenia według taryfy operatora)
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
  • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane najpóźniej następnego Dnia Roboczego.
 10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole formy rozliczenia „Faktura VAT” i wypełnić wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
  • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Płatność za pośrednictwem serwisów typu: PayU.pl
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 4 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisów PayU.pl, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą wyżej wymienionych serwisów. Serwisy PayU.pl umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej lub poczty.
 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania Produktu może trwać do 2 dni roboczych w przypadku produktów dostępnych na magazynie PHU SOFIA lub 4 dni robocze i powyżej dla produktów z zaznaczoną opcją dostępności: „Dostępność w ciągu 96h – przy założeniu, iż produkt jest dostępny u producenta”.
  • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  • Reklamacje Klienta będącego Konsumentem określone są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683).
  • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@sofia.sklep.pl
  • Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Gdańska 12, 77-100 Bytów.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sofia.sklep.pl
  • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres PHU SOFIA, ul. Gdańska 12, 77-100 Bytów lub e-mail: reklamacje@sofia.sklep.pl lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: PHU SOFIA, ul. Gdańska 12, 77-100 Bytów.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego produktu.
 5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

10. PLIKI „COOKIES”

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Usługobiorcy, a nie ich ograniczenie lub wyłącznie. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawcą deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpSprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.