Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

2. Cel i zakres zbierania danych

3. Podstawa przetwarzania danych

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5. Okres przechowywania danych osobowych

6. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sofia.sklep.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SOFIA Zofia Gliszczyńska z siedzibą w Sierakowice, ul. Wojska Polskiego 30, 83-340 Sierakowice, NIP: 5891981047, REGON: 302630405, adres poczty elektronicznej: kontakt@sofia.sklep.pl zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 • Dane osobowe Usługobiorców(Klientów), zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów podatkowych i rachunkowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży w tym:  – umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną/zawarcia umowy sprzedaży, w tym zapewnienia możliwości pełnego korzystania z sklepu www.sofia.sklep.pl; -wysyłki zamówienia,       – umożliwienia założenia i zarządzania kontem oraz umożliwienia monitorowania zamówień i ich historii; – umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy; –  zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje; – rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Usługobiorcę reklamacji i zwrotów produktów/zamówień; – obsługi zapytań i zgłoszeń; – kontaktowania się z Klientem w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług/umowy sprzedaży; – rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta. 
 • Przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy Usługodawca może również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach: – dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem sklepem sofia.sklep.pl; – opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.sofia.sklep.pl w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie); – zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Klientowi drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu; – prowadzenia analiz statystycznych; – przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko, nazwa firmy,
  • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • Numer telefonu,
  • Numer NIP,
  • Adres e-mail.
 • Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
 • Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, firmom kurierskim, które współpracują z sofia.sklep.pl), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług/wykonywaniem usługi sprzedaży na www.sofia.sklep.pl. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy dane osobowe Klienta uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać dane osobowe Klienta organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami. 
 • Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC (Google Analytics) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Klienta w zakresie jego zachowań, okoliczności ekonomicznych, pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 1. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klient ma prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł lub dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@sofia.sklep.pl
 4. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez PHU SOFIA danych osobowych Klienta.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. SOFIA.SKLEP.PL przechowuje dane osobowe klienta przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.
 2. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych PHU SOFIA obowiązana jest przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
 3. Dane osobowe, które są przetwarzane w celach marketingowych, sofia.sklep.pl uprawniona jest przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej z klientem umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.